OLASHEI

NATURRESERVAT

 
  

 

MENY

Forside
Verneforskrift
Forvaltningsplan
Forvaltning

Beskrivelse
Arealbruk
Kart
For skolen
For turgåere
Om olashei.no


 

Velkommen til Olashei!

Kongen fredet naturreservatet Olashei i 1993. Vi som eier og forvalter de fredede arealene vil gjerne formidle kunnskap om naturreservatet til alle som er opptatt av vern av natur og til alle som vil vite mer om Olasheiområdet og om fredningen. Derfor har vi laget dette nettstedet med aktuelt fagstoff fra forvaltningsplanen for reservatet og annet nyttig informasjon. Vi håper du vil ha glede av nettstedet enten du er naturbevist Lillesander, turgåer eller skoleelev som skal arbeide med området i undervisningen.

Hilsen grunneierne Bente og Dagfinn på Bjørkestøl, Elma og Nils Magne på Storemyr, Thomas for Kaldvil sameie, Magnus på Heldal, Anders og Elisabeth på Øvre Grimenes, Kristin og Arne Auen på Nedre Grimenes, Anne-Sofie for Kommuneskogen, Ole Martin for Prestegårdsskogen og Aanon for Fjelland sameie. Og hilsen Geir Andre hos Fylkesmannens miljøvernavdeling (tiltakshaver), Arild hos Statens naturoppsyn og Tor Malvin (oppsynsmann).

Vi takker oppsynsmann Tor Malvin Bakke for tillatelse til å bruke hans bilder fra reservatet og vi takker våre samarbeidspartnere for støtte til driften av olashei.no:

  • Grimevann grunneierlag
  • Grimevann fiskelag
  • Fylkesmannen i Aust-Agder
  • Lillesands Sparebank
  • Lillesand kommune

Nettstedet olashei.no er laget av og drives på dugnad av skogeierne som eier naturreservatet Olashei.
Redaktør for olashei.no: Arne Auen Grimenes, Nedre Grimenes, 4790 Lillesand.

Sist oppdatert 07.07.2013
  

 

Verneformål

Olashei naturreservat ble fredet som en del av verneplan for barskog ved kongelig resolusjon av 9. juli 1993, jfr. kart og fredningsforskrift. Olashei ligger i den østlige delen av Sørlandets eikeskogregion.

Formålet med fredningen er å bevare et barskogområde med et uberørt preg og der fattig furuskog dominerer. Mye av barskogen er eikeinnblandet. Den artsfattige floraen har flere viktige oseaniske arter som preger særlig de glisne furubestandene. Reservatet egner seg som referanseområde for lokale påvirkninger av sur nedbør.

All vegetasjon er fredet, herunder dødt trevirke. Beiting av husdyr er tillatt som på fredningstidspunktet. Ulike tiltak som kan endre naturmiljøet er forbudt. Det er innført generell plante- og dyrelivsfredning, men det er tillatt med jakt og fiske etter gjeldende bestemmelser. All motorisert ferdsel er forbudt.

Forvaltningsmyndigheten kan likevel gi tillatelse til motorisert ferdsel i forbindelse med visse aktiviteter. Idrettsarrangement og annen organisert aktivitet er forbudt. Tilsvarende gjelder bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veger.