OLASHEI

NATURRESERVAT

 
  

 

MENY

Forside
Verneforskrift
Forvaltningsplan
Forvaltning

Beskrivelse
Arealbruk
Kart
For skolen
For turgåere
Om olashei.no


 


 

Forvaltningsplan

PLANPROSESS
For å forvalte det vernede området på best mulig måte for fremtidige generasjoner ble det bestemt å utarbeide en forvaltningsplan. Arbeidet med forvaltningsplanen startet i oktober 1995. Det ble oppnevnt en styringsgruppe for forvaltningsplanen med følgende sammensetning:

  • For Fylkesmannens miljøvernavdeling: Karin Guttormsen.
  • For grunneierne: Arne Auen Grimnes og Per Mollatt.
  • For Lillesand kommune: Arild Syvertsen (fram til oktober 1997) og Vebjørn Knarrum (fra januar 1998).

Agder Skogeigarlag v/ Erik Aamlid ble engasjert som konsulent for planarbeidet med Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder som oppdragsgiver. I Fyslkesmannens miljøvernavdeling sluttførte Per Johan Salberg og Arild Pfaff arbeidet med høringsforlaget i 1999.

Det ble avholdt orienteringsmøte med lag og foreninger som har interesser i området, og styringsgruppen avholdt 10 møter. Det ble også gjennomført flere befaringer i området med styringsgruppen og med brukerinteress, blant annet Lillesand og omegn turistofrening, Lillesand skytterlag, Lillesand idrettslag, Høvdingen idrettslag (orientering), skolene i Lillesand, Møglestu videregående skole og Lillesand speidergruppe.

Forvaltningsplanen ble sendt på høring til alle berørte parter i perioden 16/2 - 10/4 1999 og ble godkjent av Fylkesmannen i Aust-Agder 31.desember 1999.

PLANINNHOLD
Forvaltningsplanens danner grunnlaget for mye av innholdet på disse nettsidene. Se menypunktene:
Forvaltning

Beskrivelse
Arealbruk
Kart

Hele planen kan du laste ned som pdf-fil:

Last ned Forvaltningsplan for Olashei naturreservat

 


Nettstedet olashei.no er laget av og drives på dugnad av skogeierne som eier naturreservatet Olashei.
Redaktør for olashei.no: Arne Auen Grimenes, Nedre Grimenes, 4790 Lillesand.

Sist oppdatert 26.04.2013

 

  

 

Planformål

Olashei naturreservat ligger ikke langt fra Lillesand sentrum. Søndre del av området er mye benyttet til friluftsliv. Området brukes også til jakt. Dette gjør at forvaltningsmyndigheten mente det var behov for en forvaltningsplan. Planen klargjør hvordan man skal håndtere aktiviteter og tiltak i reservatet i tråd med verneformålet.

En forvaltningsplan skal være et praktisk hjelpemiddel i forvaltningen. Planen retter seg mot forvaltningsmyndigheten, grunneiere og andre brukere av reservatet. Den skal være en veileder for økologisk skjøtsel og forholdet mellom vern og bruk/ tilretteleggingstiltak. Den skal også gi en oppsummering av faglig informasjon, og gi en oversikt over historisk utvikling av verneområdet.

Vernebestemmelsene er rammen for planarbeidet.

Soneinndeling

Sone 1:
Området ligger nærmest Lillesand og er den naturlige innfallsporten for allmennheten. I sonen ligger skiløyper og merkede stier og badeplasser. I sonen er formålet å beholde det naturlige miljøet.Tiltak rettet mot det enkle friluftslivet kan tillates slik de eksisterte på fredningstidspunktet – det vil si bruk og vedlikehold av merkede turløyper og skiløper.

Sone 2:
Sonen skal holdes helt uten inngrep som for eksempel tilretteleggingstiltak.